Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pomoc psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem, której celem jest wstępne rozpoznanie Twojej sytuacji życiowej i emocjonalnej, określenie charakteru zgłaszanego problemu oraz możliwych form pomocy psychologicznej. Konsultacja jest etapem poprzedzającym rozpoczęcie psychoterapii, ale nie stanowi zobowiązania do jej podjęcia.

Interwencja kryzysowa jest formą krótkoterminowej pomocy psychologicznej, doraźnej oraz prewencyjnej wtedy, kiedy przeżywasz kryzys emocjonalny. Kryzys zaczyna się, gdy nie mamy zasobów by samodzielnie radzić sobie z jakąś sytuacją. Może być spowodowany m.in. stratą bliskiej osoby, zagrożeniem życia, doświadczeniem przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Może mieć charakter kryzysu tożsamości lub kryzysu rozwojowego. Jego przyczyną może być również kumulacja szeregu drobnych trudności życiowych. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej, umiejętności dostrzegania i korzystania z własnych zasobów oraz samodzielnego radzenia sobie w taki sposób, aby zapobiec pogorszeniu się stanu psychicznego.

Indywidualne wsparcie psychologiczne jest formą rozmowy, podczas której psychoterapeuta w sposób empatyczny, akceptujący i nieosądzający stara się wspólnie z Tobą zrozumieć Twój indywidualny świat. Celem naszych spotkań jest praca nad trudnościami z którymi się do nas zgłaszasz, zrozumienie w jaki sposób Twoje przeżycia z przeszłości, aktualne przekonania i sposób funkcjonowania przyczyniają się do doświadczanych przez Ciebie problemów. W procesie wsparcia psychologicznego będziemy pracować nad zmianą dotychczasowych, nieadaptacyjnych form radzenia sobie i wypracowywaniem nowych zachowań, które mają Ci umożliwić budowanie satysfakcjonujących relacji oraz ułatwić podejmowanie i realizowanie ważnych dla Ciebie celów życiowych.
Szczegółowe cele, jak i czas trwania wsparcia, są ustalane z Tobą i uwzględnią Twoje indywidualne potrzeby i możliwości. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu o stałej porze i w stałym miejscu. Sesje wsparcia psychologicznego są ograniczone w czasie i obejmują określoną liczbę spotkań. Sesje trwają 50 minut.

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mające źródło w relacjach z innymi ludźmi, przejawiają się w tych relacjach i w relacjach mogą być leczone. Jest formą pomocy psychologicznej, w której czynnikiem wspomagającym jest grupa psychoterapeutyczna tworzona przez wszystkich jej uczestników. Uczestnicząc w grupie psychoterapeutycznej będziesz mieć możliwość zobaczenia, że inni zmagają się z podobnymi trudnościami. Twoje doświadczenia, przeżycia i fakt dzielenia się nimi może okazać się pomocny dla Ciebie, jak i dla innych uczestników. Psychoterapia grupowa jest przestrzenią, w której będziesz mieć możliwość
rozpoznawania i wyrażania swoich emocji. Jest przestrzenią otrzymywania wsparcia od grupy w trudnych dla Ciebie momentach oraz sprawdzania na ile Twoje rozumienie reakcji i motywacji innych uczestników jest trafne i jak Twoje zachowania są odbierane przez innych.
Decyzję o dołączeniu do grupy terapeutycznej poprzedza spotkanie konsultacyjne, które ma charakter wywiadu diagnostycznego oraz przygotowania do pracy grupowej. Grupa prowadzona jest przez jednego lub dwóch terapeutów. Spotkania psychoterapii grupowej odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut. Grupa liczy do 10 osób.

Warsztaty psychoedukacyjne są formą pomocy psychologicznej wspierającą rozwój określonych umiejętności psychologicznych oraz formą profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie kryzysowi psychicznemu. Dzięki zajęciom psychoedukacyjnym możesz poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w różnych trudnych okolicznościach życiowych. Oprócz przekazania konkretnej wiedzy o problemach, będziemy pomagać Ci je identyfikować i wzmacniać strategie ich rozwiązywania oraz budować konstruktywne nastawienie wobec doświadczanych trudności. Warsztaty składają się z części wykładowej oraz części treningowej obejmującej m.in trening umiejętności społecznych, studia przypadków, dyskusję, pracę indywidualną, w parach i grupową, próbki testów oraz ćwiczenia w oparciu o formularze i materiały wizualne. Ich interpersonalny charakter umożliwi Ci kontakt z innymi uczestnikami, wzajemne inspirowanie się, czerpanie z własnego doświadczenia i tworzenie relacji.