Zapisz się

ZAPISZ SIĘPrzed pierwszym spotkaniemRodzaje pomocy

ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ:

 • za pomocą KALENDARZA ZAPISÓW ONLINE
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30 – 13:30 osobiście w siedzibie CPP UW lub telefonicznie pod numerem 694 711 731

DYŻUR WALK-IN CLINIC (krótka, wspierająca rozmowa z dyżurującym psychologiem; bez uprzedniego zapisu):

 • od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach 12:00-13:00 oraz w czwartki w godz. 17:00 – 18:00*
 • więcej informacji o Walk-In Clinic

*Przed przyjściem na dyżur walk-in clinic sprawdź w AKTUALNOŚCIACH, czy dyżur nie został wyjątkowo danego dnia odwołany.

KONSULTACJE  ONLINE PRZEZ SKYPE’A:

 

 

    Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: abi@uw.edu.pl:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Rejestracji terminu wizyty w Centrum Pomocy Psychologicznej UW
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Kim jest psycholog?

Zacznijmy od tego, kim nie jest: nie jest lekarzem, zatem m.in. nie przepisuje leków, nie kieruje na badania i nie korzysta z typowo medycznych narzędzi opisu doświadczeń psychicznych. Jest specjalistą w zakresie wiedzy o ludzkim zachowaniu, przeżyciach psychicznych, relacjach, strategiach radzenia sobie w kontekście napotykanych wyzwań.

Czym jest każda konsultacja psychologiczna w naszym Centrum i na co możesz liczyć w jej ramach?

Konsultacja psychologiczna w naszym Centrum jest przede wszystkim spotkaniem. Jest to bezpłatne, 50 minutowe spotkanie, na które jako student lub pracownik UW możesz liczyć bez skierowania i bez długiego oczekiwania na termin (zdarza się, że okazuje się ono możliwe jeszcze w dniu zgłoszenia).

Jest to rodzaj spotkania opartego na dialogu, akceptacji i wymianie znaczeń, jakie nadajemy omawianym sytuacjom. Proponowane w trakcie spotkania alternatywne znaczenia, reakcje, zachowania czy interpretacje wyrastają z jednej strony z poznanych koncepcji teoretycznych, z drugiej strony – z doświadczenia w indywidualnej pracy z osobami, z rodzinami i grupami, jakie posiada konkretny psycholog-terapeuta. Wspomniana akceptacja oznacza, że możesz się czuć swobodnie ze swoją identyfikacją płciową, orientacją, przynależnością religijną, wyznaniową, narodowością, przekonaniami czy innymi ważnymi dla Ciebie elementami tożsamości.

Kontakt w ramach konsultacji psychologicznej opiera się na zasadzie poufności, co oznacza, że informacje o Twoim stanie zdrowia i informacje osobiste pozostaną między nami, chyba że w oparciu o nie będziesz się chciał starać o określony rodzaj wsparcia za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Również wtedy informacje udzielane są tylko w potrzebnym do tego zakresie, tylko za Twoją wiedzą i zgodą. Przekazywana jest wyłącznie pracownikom BON odpowiedzialnym za prowadzenie Twojej sprawy. W wyjątkowych, spornych sytuacjach, na mocy dokumentów regulujących wsparcie studentów, do dokumentacji studenta może również uzyskać wgląd Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, jako nasz zwierzchnik. Inną sytuacją, w której psycholog zmuszony jest do odstąpienia od zasady poufności jest sytuacja, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby.

Konsultacje psychologiczne nie są terapią, a więc nie jest możliwe w ich ramach stawianie i weryfikowanie długoterminowych celów, jak to ma miejsce w ramach kontaktu terapeutycznego opartego o regularne spotkania.

Nie jest nastawiona na postawienie czy weryfikację tzw. diagnozy nozologicznej, czyli diagnozy formułowanej przy użyciu środków opisu specyficznych dla nauk medycznych. Jest to diagnoza funkcjonalna, odnosząca się do efektywności codziennego pełnienia ról i radzenia sobie danej osoby w kontekście doświadczanych objawów, charakteru jej zadań, przeżywanego stresu, jakości otrzymywanego wsparcia itd.

Ile razy i kiedy ponownie?

Zakładamy jednorazowo 3 spotkania po 50 minut.

Nie oznacza to jednak braku możliwości ponownego kontaktu w przyszłości, a w szczególności:
– w kolejnym roku akademickim,
– w przypadku, gdy wyraźnie uzasadnia to zmiana sytuacji (zdrowotnej, akademickiej, osobistej) osoby korzystającej wcześniej ze wsparcia po okresie przerwy w spotkaniach (zwłaszcza gdy osoba nie pozostaje w innej relacji, w której korzystałaby z bieżącego wsparcia lub terapii)
– pojawia się potrzeba zaopiniowania bieżącego wniosku o wsparcie na uczelni, a informacje z poprzednich konsultacji lub od specjalistów spoza UW nie dostarczają wystarczających do tego przesłanek.

Poradnictwo psychologiczne

O tym rodzaju konsultacji można powiedzieć, że pozwala na większe skupienie na wspólnym formułowaniu hipotez na temat tego, jak zrodził się zgłaszany problem i jakie czynniki obecne w życiu studenta/pracownika sprzyjają jego trwaniu. Konsultacja pozwala zorientować się, jak może wyglądać kontakt terapeutyczny, czego się można po nim spodziewać (akceptacji, bezpiecznego kontekstu przeżywania i wyrażania emocji, szczerości, nowych znaczeń, wiedzy, impulsu do kwestionowania oczywistych dotąd ograniczeń dla życiowych zmian…). Wspiera decyzję o wprowadzeniu życiowej zmiany, w tym – o ile to konieczne – podjęciu dalszego leczenia. Pozwala w nowym świetle zobaczyć dotychczas stosowane strategie radzenia sobie i zaplanować dalsze kroki w kierunku ich poszerzenia.

Konsultacja trwa 50 minut. 

Rozmowa w ramach 'walk-in clinic'
Podczas godzin walkinclinic możesz przyjść do Centrum Pomocy Psychologicznej i otrzymać:
 
– informacje o działaniach CPP,
– dogodny termin konsultacji,
– pierwsze wskazówki co zrobić w kryzysowej sytuacji,
– adresy miejsc, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb,
– opinię i inne dokumenty, na odbiór których umówiłeś się podczas konsultacji z psychologiem.
 
W tym czasie możesz również odbyć krótką, wspierającą rozmowę z dyżurującym psychologiem. Rozmowa taka nie będzie jednak skróconą formą konsultacji, bowiem nie możemy zapewnić Ci wtedy warunków pełnej prywatności i komfortu – rozmowa taka może być zakłócona przez telefony lub przyjście innych osób zainteresowanych usługami CPP.
Spotkanie służące zaopiniowaniu wniosku

W przypadku tego rodzaju konsultacji psychologicznej rola psychologa pozostaje wspierająca, jednak w tym przypadku wsparcie to wyraża się również poprzez pielęgnowanie Twojego prawa do odpowiedzialności za podjęte zadania oraz prawa do roli studenta/pracownika. O co w tym chodzi? Rolą psychologa w trakcie takiej konsultacji jest ustalenie, na ile doświadczane przez Ciebie trudności stanowią specyficzne i aktualne utrudnienie w realizacji konkretnych aspektów Twoich zadań na studiach/w pracy w konkretnych okolicznościach, w konkretnym czasie, w kontekście konkretnych przedmiotów itd. Oznacza to, że psycholog w tym przypadku pełni rolę osoby, która różnicuje i ocenia, a czasem wskazuje: w tym przypadku nie widzę związku między charakterem trudności a charakterem zadania i okoliczności jego wypełniania (a w konsekwencji: nie mogę udzielić poparcia Twojej propozycji rodzaju lub zakresu wsparcia). Wynika to z tego, że uczelnia w ramach polityki wyrównywania szans nie proponuje standardowego „pakietu pomocowego”, który byłby przyporządkowany do konkretnego problemu zdrowotnego, ale jest on zawsze odpowiedzią na indywidualną sytuację danej osoby w jej aktualnym położeniu i stanie zdrowia. Wierzymy, że pomoże Ci to w byciu przede wszystkim studentem/pracownikiem a nie „osobą z problemami”.

Psychoedukacja

Spotkania grupowe służące poszerzeniu wiedzy o zdrowiu psychicznym, jego uwarunkowaniach i problemach w jego obszarze. Skorzystać z nich można zarówno będąc osobą osobiście doświadczającą trudów adaptacji do pojawiających się kryzysów zdrowia psychicznego jak i np. osobą wspierającą, członkiem rodziny osoby chorującej. Część spotkań będzie poświęcona nie tyle odzyskiwaniu ale podtrzymywaniu zdrowia psychicznego.

Wsparcie online

Wsparcie online jest skierowane do osób przebywających na wymianie zagranicznej.

Wymiana studencka może być źródłem niesamowitych doświadczeń. Jest także wyzwaniem – to nowe otoczenie, ludzie i język. Jeżeli czujesz, że ta przygoda przestaje Cię cieszyć, jesteś zestresowany(-na) lub przygnębiony(-na), znajdziesz u nas wsparcie – możemy porozmawiać przez Skype’a.

Jak możemy się umówić?

 1. Nie zwlekaj i napisz do nas maila na cpp@psych.uw.edu.pl.
 2. W wiadomości umieść swoje imię, nazwisko, numer legitymacji oraz propozycję terminów, kiedy mógłbyś porozmawiać.
 3. Ustal wspólnie z psychologiem dogodny termin.
 4. Znajdź nas na Skypie – nasz login to CPP UW.  
  Czekamy na kontakt!

pobierz ulotkę >>