Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW dla osób ze spektrum autyzmu

Uniwersytet Warszawski rozwija swoją ofertę wsparcia dla studentów ze spektrum autyzmu. W ramach projektu “Uniwersytet dla wszystkich – Level up” nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 realizowanemu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW trwają prace nad nowymi ścieżkami diagnozy funkcjonalnej i opracowaniem wsparcia tutorskiego  dla tej grupy studentów. Zadania te są realizowane z udziałem ekspertów i specjalistów w zakresie spektrum autyzmu. Zadania te realizuje zespół w składzie: prof. Ewa Pisula, dr Mateusz Płatos, mgr Katarzyna Płucienniczak i mgr Iwona Nowakowska.

Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW (CWA BON UW) to miejsce, w którym prowadzone są działania wspierające studentów ze spektrum autyzmu. Dzięki konsultacjom w Centrum student może rozpoznać swoje mocne i słabsze strony w kontekście funkcjonowania na uczelni oraz otrzymać wsparcie dopasowane do swoich indywidualnych potrzeb. Działania, które są prowadzone w CWA, były już od wielu lat podejmowane przez BON UW. Powstanie Centrum w ramach BON wiąże się z rozwijaniem zakresu usług dostępnych studentom ze spektrum autyzmu, a także ma służyć zachęceniu tych studentów do korzystania ze wsparcia. Wielu z nich nie uważa się za osoby z niepełnosprawnością, więc nie poszukuje pomocy w BON, mimo że pomoc ta jest im bardzo potrzebna. Zwiększenie możliwości studiowania, mimo utrudnień wynikających ze spektrum autyzmu, to ważny cel projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”. 

CWA BON UW mieści się w budynku przy ul. Dobrej 55. Obecnie zespół CWA przygotowuje narzędzia do diagnozy potrzeb studentów oraz procedury umożliwiające zapewnienie im możliwie efektywnego wsparcia w studiowaniu. Projekt obejmuje stworzenie systemu wsparcia, w ramach którego studenci starszych lat będą tutorami dla osób ze spektrum autyzmu na niższych latach studiów Powstaną również programy szkoleń i materiały dla nauczycieli akademickich oraz innych pracowników uczelni. 

Zespół przygotował także poradnik Autism&Uni UW – adaptację anglojęzycznego poradnika dla studentów ze spektrum autyzmu rozpoczynających studia. Poradnik został dostosowany do warunków polskich i realiów Uniwersytetu Warszawskiego (poradnik.bon.uw.edu.pl). Można w nim znaleźć szereg praktycznych wskazówek na temat życia na Uniwersytecie, przegląd usług już dostępnych na uczelni i wywiady ze specjalistami, w tym konsultantami BON UW. Zespół zaprasza również studentów ze spektrum autyzmu to podzielenia się własnymi historiami studiowania. Poświęcono im oddzielny rozdział poradnika. Czekamy na zgłoszenia pod adresem mateusz.platos@psych.uw.edu.pl Można również wyrazić opinię na temat treści poradnika pod linkiem.   

Zespół projektowy dąży do zapewnienia jak największej partycypacji studentów ze spektrum autyzmu w procesie projektowania nowych narzędzi diagnostycznych, materiałów skierowanych do tej grupy oraz form wsparcia. Obecnie odbywają się  konsultacje ze studentami, którzy  zechcieli podzielić się swoimi przemyśleniami na temat kwestionariuszy, poradnika lub wziąć udział w pilotażowej fazie diagnozy funkcjonalnej. Zaproszenie do konsultacji można znaleźć pod linkiem

Zespół planuje także przeprowadzenie ankiet w społeczności studenckiej dotyczących doświadczeń osób ze spektrum autyzmu w studiowaniu, by rozpoznać obszary potrzebnego wsparcia i uwzględnić je w swoich dalszych działaniach. Projekt będzie realizowany do 2023 roku, a wypracowane w nim rozwiązania będą wykorzystywane również w przyszłości.  

Projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w oparciu o umowę zawartą między Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00

 

 


Data publikacji: 05 listopada 2020